1. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , مجسمه عدالت تاملی پیرامون پیوند حقوق و سیاست , عدالت و سیاست , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۱
  2. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , پیشگیری اجتماعی از جرایم سیاسی , همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از جرم , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۲
  3. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران , همایش ملی پیشگیری از جرم , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۰